Library and Archives Canada
Symbol of the Government of Canada

Common menu bar links

Liens de la barre de menu commune

ᑎᒦᑦ ᑲᓱᕐᕕᖏᑦ

ᐊᑎᖅᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ

ᓇᑭᙶᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓵᓕᓛᖅᐳᑦ

ᓇᓕᖅᑲᓕᐅᓚᐅᕐᓇᒋᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ, ᐊᔾᔨᙳᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᒃᓴᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᐅᑉ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᕝᕕᐅᓪᓗ ᒪᒃᐱᒐᖓᓂᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ, ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᐊᔪᕆᔭᐅᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᓇᓂᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᒪᒃᐱᒐᖓᓂ.

Photograph of Jesse Mike, an Iqaluit resident, using a magnifying glass to look at negatives at Library and Archives Canada, Ottawa, October 2005
ᔨᐊᓯ ᒪᐃᒃ, ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᖅ, ᐊᔾᔩᑦ ᐃᒡᓗᖔᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᒃ
ᓇᑭᙶᕐᓂᖓ: ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ
© ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ
nlc-12850